انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

            مدیر امور دانشجویی

علی اصغر خراسانیان جوادی

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

شماره تماس: 02136725010 الی 14 داخلی 305

02136725001

khorasani50@yahoo.com

شرح وظایف و مسئولیت ها:

  • برنامه ریزی درخصوص سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
  • برنامه ریزی و نظارت بر امورخوابگاه  
  • برنامه ریزی و هماهننگی در امور سلف سرویس دانشجویی و رستوران آزاد 
  • برنامه ریزی کار دانشجویی  
  • برنامه ریزی و نظارت بر سیستم اتوماسیون تغذیه
  • تنظیم برنامه ها و راهننمایی دانشجویان درخصوص موارد انضباطی و اجرای امور مربوط به کمیته انضباطی
  • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد کانون هلال احمر دانشجویی
  • برنامه ریزی، نظارت و راهننمایی دانشجویان جهت نقل و انتقالات دانشجویی
  • نظارت بر عملکرد امور مشمولین
  • نظارت بر عملکرد انتشارات دانشجویی و بوفه های دانشجویی

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اداره رفاه دانشجویی
 امور مشمولین
 اتوماسیون تغذیه و رستوران
 خوابگاه دانشجویی ( ویژه خواهران)
 ایاب و ذهاب دانشجویی
 کارت دانشجویی و رفاه
 استخر مجموعه ورزشی شهید اردستانی
 نقل و انتقالات دانشجویی
 شیوه نامه انضباطی دانشجویی