مدیر امور دانشجویی

            مدیر امور دانشجویی

 

سید کریم موسوی

کارشناسی ارشد مدیریت 

شماره تماس: 02136725010 الی 14 داخلی 305

02136725001

[email protected]

شرح وظایف و مسئولیت ها:

  • برنامه ریزی درخصوص سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
  • برنامه ریزی و نظارت بر امورخوابگاه  
  • برنامه ریزی و هماهننگی در امور سلف سرویس دانشجویی و رستوران آزاد 
  • برنامه ریزی کار دانشجویی  
  • برنامه ریزی و نظارت بر سیستم اتوماسیون تغذیه
  • تنظیم برنامه ها و راهننمایی دانشجویان درخصوص موارد انضباطی و اجرای امور مربوط به کمیته انضباطی
  • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد کانون هلال احمر دانشجویی
  • برنامه ریزی، نظارت و راهننمایی دانشجویان جهت نقل و انتقالات دانشجویی
  • نظارت بر عملکرد امور مشمولین
  • نظارت بر عملکرد انتشارات دانشجویی و بوفه های دانشجویی