مدیر امور دانشجویی

            مدیر امور دانشجویی

 

سید کریم موسوی

کارشناسی ارشد مدیریت 

شماره تماس:

021-36725010-14

 داخلی 305

021-36733720

[email protected]

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 • برنامه ریزی درخصوص سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
 • برنامه ریزی و نظارت بر امورخوابگاه  
 • برنامه ریزی و هماهننگی در امور سلف سرویس دانشجویی و رستوران آزاد 
 • برنامه ریزی کار دانشجویی  
 • برنامه ریزی و نظارت بر سیستم اتوماسیون تغذیه
 • نظارت بر عملکرد بوفه دانشجویی
 • تنظیم برنامه ها و راهننمایی دانشجویان درخصوص موارد انضباطی و اجرای امور مربوط به کمیته انضباطی
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد کانون هلال احمر دانشجویی
 • برنامه ریزی، نظارت و راهننمایی دانشجویان جهت نقل و انتقالات دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد امور مشمولین
 • نظارت بر عملکرد انتشارات دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد کتابفروشی دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد کافی نت دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد بوفه های دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد کارواش دانشجوئی
 • نظارت بر عملکرد پیرایشگاه دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد عکاسی دانشجویی
 • نظارت بر عملکرد اسطبل سوارکاری
 • نظارت بر عملکرد مجموعه ورزشی و استخر