کارت دانشجویی و رفاه

 

کارت دانشجویی  و رفاه

نحوه صدور کارت های دانشجویی جهت دانشجویان جدید الورود

 • کلیه دانشجویان ورودی جدید می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی خود، پانزده روزپس از تکمیل مراحل ثبت نام، انتخاب واحد و ثبت عکس آن ها در سیستم آموزش سیدا، با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد نیمسال جاری خود به امور دانشجویی ( اتوماسیون تغذیه  آقای دهقان ) مراجعه و کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند.
 • توزیع کارت دانشجویان دانشکده کشاورزی توسط امور دانشجویی دانشکده انجام می پذیرد.
 • صدور کارت دانشجویی دانشجویان جدید الورود رایگان است.
 • کارت دانشجویی از جنس P.V.C  بوده و از آن به عنوان کارت رفاه دانشجویی (تغذیه) نیز استفاده می شود.

صدور کارت های المثنی، مخدوش و تغییر مندرجات شناسنامه ای

الف- کارتهای مفقودی و غیرقابل استفاده

 • دانشجو می بایست در اولین فرصت مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به واحد دانشگاهی محل تحصیل اعلام نماید.
 • از دانشجو تعهد کتبی مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی از کارت دانشجویی اش اخذ می شود و همچنین دانشجو متعهد می شود در صورت پیدا شدن کارت، آن را سریعا به امور دانشجویی تحویل نماید.
 • هزینه صدور کارت المثنی مبلغ 70،000 ریال ( هفت هزار تومان) بوده که توسط دانشجو پرداخت و رسید آن به امور حسابداری تحویل داده می شود.

ب- کارت های آسیب دیده و غیر قابل استفاده

 • عودت دادن کارت آسیب دیده به امور دانشجویی.
 • هزینه صدور کارت المثنی مبلغ 70،000 ریال ( هفت هزار تومان) بوده که توسط دانشجو پرداخت و رسید آن به امور حسابداری تحویل داده می شود.

ج) تغییر مشخصات شناسنامه ای دانشجو

 • دریافت مجوزهای لازم در خصوص تغییرات مشخصات دانشجو از دفتر معاونت سنجش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی توسط امور آموزش و ثبت نام
 • ثبت مشخصات دانشجو در سامانه آموزشی توسط امورآموزش
 • عودت کارت قبلی به امور دانشجویی
 • هزینه صدور کارت المثنی مبلغ 70،000 ریال ( هفت هزار تومان) بوده که توسط دانشجو پرداخت و رسید آن به امور حسابداری تحویل داده می شود.

د) دانشجویان انتقالی

 • ارایه مجوز انتقال دائم به امور آموزش جهت دریافت مجوزهای لازم در خصوص انتقال مشخصات دانشجو از دفتر معاونت سنجش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی توسط امورآموزش و ثبت نام
 • عودت کارت دانشجویی دانشگاه قبلی به امور دانشجویی
 • هزینه صدور کارت المثنی مبلغ 70،000 ریال ( هفت هزار تومان) بوده که توسط دانشجو پرداخت و رسید آن به امور حسابداری تحویل داده می شود.

توضیحات مهم

 • برای کلیه دانشجویانی که نیاز به تاییدیه معاونت آزمون و سنجش دارند تا زمان دریافت مجوز لازم از آن مرکز کارت موقت دانشجویی صادر خواهد شد.
 • کارت دانشجویان میهمان توسط واحد مبدا صادر شده و در مدت زمان تحصیل در واحد مقصد، ارایه تاییدیه انتخاب واحد دانشگاه مقصد به همراه کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • صدور کارت دانشجویان اتباع خارجی شاغل به تحصیل در واحدهای داخل کشور، پس از دریافت مجوزهای آموزشی لازم جهت ادامه تحصیل همانند سایر دانشجویان می باشد.