رئیس اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد بیدگلی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی مسائل ایران

مدرک: دکتری