رئیس اداره امور فرهنگی، اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی: ولی اله بلوچی

مدرک: سطح دو حوزوی